Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи електронике
Акроним ОТ2ОЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Прокин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
доц. др Горан Савић
мр Лазар Карбунар
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним полупроводничким компонентама и основним колима у којима се оне примењују. Принцип и анализа рада аналогних електронских кола.
Исход предмета Оспособљавање за разумевање принципа рада и анализу рада аналогних електронских кола, као и пројектовање једноставнијих аналогних електронских кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основне полупроводничке компоненте (диода, биполарни транзистор, МОСФЕТ), основне појачавачке спреге, вишестепени појачавачи, диференцијални појачавач, операциони појачавач, негативна повратна спрега, кола са операционим појачавачима, параметри негативне повратне спреге, струјни извори, активно оптерећење, појачавачи снаге, исправљачи и филтри, стабилизатори напона.
Садржај практичне наставе 6 лабораторијских вежби: 1) основна кола са диодама, 2) основне појачавачке спреге са биполарним транзистором, 3) основне појачавачке спреге са МОСФЕТ-ом, 4) бафер, неинвертујући и инвертујући појачавач, 5) сабирач, диференцијални и инструментациони појачавач, 6) прецизни усмерач и појачавач у класи Б.
Литература
1С. Марјановић, "Електроника 1- компоненте и кола", Академска мисао, Београд, 2004.
2С. Љ. Тешић, Д. М. Васиљевић, "Основи електронике", Грађевинска књига, Београд, 2009.
3Р. Ђурић, "Основи електронике - збирка решених проблема", Мрљеш, Београд, 2005.
4Р. Ђурић, "Збирка задатака из аналогне електронике", Графос интернационал, Панчево, 2004.
5М. Прокин, Р. Ђурић, Ј. Вујасиновић, Г. Савић, "Основи електронике", Приручник за лабораторијске вежбе, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0