Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електромагнетика
Акроним ОТ2Е
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Олћан
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Да уведе основе инжењерске електромагнетике сходно потребама мобилних комуникационих система, микроталаснe технике, оптичких телекомуникација, радарских система, брзих дигиталних рачунарских веза, бежичних система, сателитских телекомуникација и елекромагнетске компатибилности.
Исход предмета Да обучи студента да може (1) да препозна, формулише и реши основне инжењерске телекомуникационе проблеме који захтевају знања електромагнетике и (2) да разуме принципе рада типичних телекомуникационих уређаја утемељених на принципима електромагнетике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Eлектростатичко, стационарно, споро- и брзо-променљиво електромагнетско поље. Максвелове једначине (интегрални и диференцијални облик, гранични услови) у временском и комплексном домену. Закаснели потенцијали. Поинтингова теорема. Простирање, одбијање и преламање равних електромагнетских таласа. TEM, TE и TM вођени таласи. Предајне и пријемне антене. Електромагнетска компатибилност.
Садржај практичне наставе Израда задатака на аудиторним вежбама.
Литература
1А. Р. Ђорђевић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2012., A. R. Đorđević, Electromagnetics, Academic Mind, Belgrade, 2012.
2Ј. Сурутка, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2006.
3Б. Д. Поповић, Електромагнетика, Академска мисао, Београд, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0