Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Вештачка интелигенција
Акроним ОС4ВИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Милосављевић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Милосављевић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милан Милосављевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима вештачке интелигенције, репрезентација знања, планирање, фази логика, индуктивно учење. Оспособљавање студената за моделирање, дизајн и тестирање система за вештачку интелигенцију, као и решавање проблема уз помоћ програмског пакета Матлаб.
Исход предмета Студенти ће бити способни да самостално анализирају различите типове система вештачке интелигенције. Такође ће научити да примењују различите алгоритме за дизајн система вештачке интелигенције и система који користе фази логику коришћењем програмског пакета Матлаб.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед историје концепта вештачке интелигенције. Особине техника вештачке интелигенције, униформни и хеуристички алгоритми тражења. Експертски системи, Бајесове неуралне мреже и алгоритми обучавања. Елементи фази теорије и фази интерферентни системи. Генетички системи.
Садржај практичне наставе Вежбе на рачунарима уз демонстрације алгоритама за дизајн система вештачке интелигенције. Дизајн система за фази логику. Решавање практичних проблема из различитих области инжењерства уз помоћ система вештачке интелигенције коришћењем програмског пакета Матлаб.
Литература
1Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3rd Edition, S. Russell and P. Norvig. Prentice Hall, 2010
2Artificial Intelligence: A New Synthesis, Nils Nilsson, Morgan Kaufmann, 1998
3Artificial Intelligence, A guide to Intelligent Systems, 2nd Edition, Michael Negnevitsky, Addison Wesley, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, вежбе на рачунарима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 20 Усмени испит 40
Пројекти 20
Колоквијуми 20
Семинари 0