Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање у реалном времену
Акроним ОС4УРВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мр Сања Вујновић
Лазар Цокић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема
Циљ предмета Основни циљ предмета је да се објасне сви феномени који проистичу из чињенице да се управљање процесом не одвија преко директне физичке везе процеса и контролера већ посредством рачунарског алгоритма и да се студенти, кроз интензиван практичан рад, упознају са проблемима који се срећу у инжињерској пракси и оспособе за тимски рад
Исход предмета По завршетку курса студент ће моћи да:
Објасни кључне аспекте примене рачунара у управљању процесим;
Пројектује и имплементира директно дигитално управљање системом;
Пројектује и имплементира секвенцијално управљање процесом помоћу програмабилног логичког контролера;
Пројектује и реализује систем за управљање и надзор процеса (СКАДА);
Повезује програмабилне контролере у индустријску мрежу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти управљања индустријским процесима у реалном времену, потребне хардверске компоненте за спрегу процеса са рачунаром, дистрибуирани рачунарски управљан систем, имплементација директног дигиталног управљања, програмабилни логички контролери, ледер програмирање, надзор и управљање – пројектовање СКАДЕ, управљачке (индустријске)мреже - хардвер, топологија, протоколи, имплементација
Садржај практичне наставе Реализација следећих пројеката
1. Имплементација ПИД контролера -употребом микроконтролера за рад у реалном времену
2. Програмирање програмабилног логичког контролера
3. Пројектовање и реализација СКАДА система
Литература
1Србијанка Турајлић, Управљање у реалном времену, www.automatika.etf.bg.ac.rs
2J.Stenerson, Fundamentals of PLCs, Sensors, and Communications, Prentice Hall, 1999
3S.A.Boyer, SCADA, ISA , 1999
4W. Bolton, Programmable Logic Controllers, Newnes Elsevier, 2003
5D. Bailey, Practical SCADA for Industry, Newnes Elsevier, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, поред излагања неопходних теоријских основа, обухватају и низ илустрација различитих практичних решења, у оквиру практичне наставе студенти се припремају за рад у лабораторији и имају консултације у току израде пројеката.
Од студената се очекује да уложе око 30 сати индивидуалног рада у лабораторији и око 40 сати индивидуалног учења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 45
Практична настава 55 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0