Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Управљање индустријским процесима
Акроним ОС4УИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мр Сања Вујновић
Лазар Цокић дипл. инж. ел. и рач.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Моделирање система, оптимално, предиктивно, адаптивно и фази управљање и пројектовање управљачких система. Циљ предмета је стицање вештина пројектовања напредних и сложених система управљања који се могу имплементирати на индустријским процесима.
Исход предмета Студент треба да овлада техникама пројектовања система аутоматског управљања индустријских процеса, реализације система управљања и визуелизације, кроз практични рад у лабораторији на реалним процесима и опреми.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе 1. Моделирање система,
2. Оптимално управљање,
3. Пројектовање управљачких система,
4. Адаптивно управљање,
5. Предиктивно управљање
6. Фази управљање
Садржај практичне наставе 1.Управљање индустријским процесом употребом микроконтролера,
2.Програмирaње конвенционалних индустријских регулатора,
3.Визуелизација и надзор индустријских процеса помоћу SKADA система,
4.Регулација нивоа ТТС на персоналном рачунару и употребом МАТЛАБ-а и Симулинк пакета у реалном времену
Литература
1Управљање индустријским процесима, скрипта за праћење предавања, С. Турајлић, Београд 2011.
2Astrom K., Wittenmark J., Computer Controlled Systems, Pearson, 1996
3Goodwin G., Graebe S., Salgado M., Control System Design, Prentice-Hall, 2001
4Leigh J., Control Theory: A Guided Tour, IEE, 2004
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова припреме за рад у лабораторији +
15 часова надгледаног рада у лабораторији, око 15 сати индивидуалног рада у лабораторији и око 55 сати индивидуалног рада у циљу савладавања изложене материје и израде домаћих задатака
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 45 Усмени испит 15
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0