Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија роботских система
Акроним ОС4ТРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са теоријом на којој почива пројектовање и рад робота.
Исход предмета Оспособљавање студената за рад у области пројектовања и управљања роботима, као и за даље усавршавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе ОСНОВЕ: Појам, историјат, поделе. КОНСТРУКЦИЈА. КИНЕМАТИКА: Геометрија, координатни системи, трансформационе матрице, унутрашње/спољашње координате, брзине и убрзања, Јакобијани, редунданса. ДИНАМИКА: Директни/инверзни проблем, контактни задаци, моделирање и симулација. УПРАВЉАЊЕ: Хијерарсијски нивои. Инелигентно управљање. ПРИМЕНЕ. Човеколики/индустријски/сервисни роботи. Роботи у медицини
Садржај практичне наставе Вежбе на роботима у виртуелном окружењу лабораторије за роботику - ВРЛ. Семинарски радови на задате практичне теме.
Литература
1В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
2B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
3S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
4специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0