Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сензори у роботици
Акроним ОС4СУР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са особинама и могућности коришћења сензора и сензорских система специфичних за роботику.
Исход предмета Оспособљавање студената за избор и коришћење роботских сензора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе: унутрашња мерења; спољашња мерења – интеракција робота са окружењем; специфичности. Сензори додира и близине. Сензори силе и момента у роботици. Хаптика робота. Сензори оријентације и позиционирања у простору. Визуелни системи. Доношење одлука на бази мерења више сензора.
Садржај практичне наставе Laboratorijske vežbe
Литература
1М. Поповић, Сензори у роботици, ВЕТШ, Београд.
2B. Fraden, Springer handbook of modern sensors, Springer-Verlag, New York.
3В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
4специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0