Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање у реалном времену
Акроним ОС4ПРВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Сања Вранеш
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
доц. др Саша Стојановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Предраг Тадић
доц. др Саша Стојановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима система за рад у реалном времену. Оспособљавање студената да самостално моделују, анализирају, пројектују, реализују и тестирају RT системе, коришћењем UML-а и језика С++.
Исход предмета Студенти ће бити способни да самостално анализирају проблеме из домена система за рад у реалном времену, изаберу одговарајућу хардверску архитектуру система, изврше моделовање проблема и на основу тога пројектују софтвер, и тестирају финални систем у смислу испуњавања постављених захтева (временски захтеви, поузданост, толерантност на грешке, адаптибилност).
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Системи за рад у реалном времену: дефиниција, подела, терминологија, примери. Хардверске архитектуре прилагођене РТ системима. Поузданост и толеранција отказа, изузеци. Конкурентно програмирање: процеси, синхронизација и комуникација дељеним променљивим и разменом порука, контрола ресурса. Спецификација и контрола испуњења временских захтева. Стратегије распоређивања. Моделовање, УМЛ
Садржај практичне наставе Вежбе на табли уз демонстрације конкурентног програмирања на језику C/C++. Основни концепти ОО програмирања: класе, апстракција, енкапсулација, наслеђивање и полимофризам. Делови језика С++ који су наслеђени из језика С.
Литература
1Сања Вранеш: “Програмирање у реалном времену”, ЕТФ, Београд, 2001
2Драган Милићев: "Објектно оријентисано програмирање на језику С++", Микро књига, 1995
3Bruce Powel Douglass, “Real-time UML”, Addison-Wesley, 1998
4Alan Burns and Andy Wellings: “Real-Time Systems and Programming Languages”, Addison Wesley 2001
5Jane W. S. Liu, Real-time Systems, Prentice Hall, 2000
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 10
Семинари 0