Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Принципи модерних телекомуникација
Акроним ОС4ПМТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Бјелица
доц. др Наташа Максић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Наташа Максић
проф. др Милан Бјелица
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената с принципима функционисања и правцима развоја модерних телекомуникационих система.
Исход предмета Студенти се оспособљавају за праћење документације и решавање једноставнијих практичних проблема.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Oдабрана поглавља телекомуникационих мрежа. Референтни модели за протоколе. Спецификација физичког слоја. Примери типичних протокола и механизама виших слојева. Пројектовање пасивних мрежних инсталација. Одабрана поглавља телекомуникационих система. Радиодифузни системи, системи мобилне телефоније и оптички системи. Рачунарска симулација телекомуникационих система.
Садржај практичне наставе Пројектовање телекомуникационих мрежа. Прорачун линка тачка-тачка. Симулација протокола.
Литература
1Kurose, Ross: "Computer Networking: A Top-Down Approach, 6/e"
2M. Bjelica: "Telekomunikacioni sistemi - zbirka rešenih zadataka", 2009., M. Bjelica: "Communication Systems - Solved Problems", 2009
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, пројекти, тестови и домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 15
Практична настава 10 Усмени испит 15
Пројекти 20
Колоквијуми 40
Семинари 0