Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада и препознавање говора
Акроним ОС4ОПГ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
доц. др Предраг Тадић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама за дигиталну обраду и препознавање говорног сигнала.
Исход предмета Исходи предмета су да студенти овладају следећим вештинама: издвајање терминалних тачака у снимљеној говорној секвенци, процена основне учестаности, пројектовање различитих типова квантизатора говорног сигнала, пројектовање система за препознавање говора на бази спектралне или кепстралне анализе или применом скривених Марковљевих модела.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделирање акустичког таласа, Модел униформне тубе, Обрада говорног сигнала у временском домену, Различите технике квантизације, Евалуација квантизатора, Хомоморфна обрада говорног сигнала, ЛПЦ анализа говорног сигнала, Скривени Марковљеви модели и њихова примена у препознавању говора.
Садржај практичне наставе У току наставе студенти добијају три практична домаћа задатка, која треба самостално да реше на рачунару: 1. процена основне учестаности и сегментација сопственог говора; 2. моделирање и евалуација квантизатора за говорни сигнал; 3. моделирање скривеног Марковљевог модела
Литература
1Digital processing of speech signals, L. Rabiner, R. Schafer,Prentice Hall, Englewood, 1979.
2Speech Processing, A dynamic and optimization oriented approach,Li Deng, Douglas O'Shaughnessy, Marcel Dekker, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе и практичне вежбе на рачунарима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0