Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптоелектронски и ласерски мерни системи
Акроним ОС4ОЛС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Петар Матавуљ
доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Барјактаровић
доц. др Јасна Црњански
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са:
1) савременим оптичким мерним системима који се користе у индустрији и енергетици,
2) системима за даљинско мерење димензија, растојања, квалитета површине, температуре, влажности и других неелектричних величина,
3) модерним фибероптичким системима и
4) оптичким методама за заштиту докумената.
Исход предмета Очекује се да студенти:
1) стекну спознају о улози и примени оптоелектронике у индустрији и производњи,
2) упознају се са основним методама и системима који се користе за мерења и
3) савладају самосталну обраду и анализу конкретног система на задату тему.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Оптоелектронски и ласерски мерни системи у индустријским процесима. Machine Vision системи. Спректрална дијагностика гасних средина. Мерења применом фибероптичких и бесконтактних сензора. Оптоелектронски мерни системи у енергетици. Термовизија. Оптичке и друге методе за заштиту докумената. Холографија и холограми.
Садржај практичне наставе Демонстрација неких мерних инструмената и поступака мерења са њима на факултету и/или приликом посета одабраним институтима и предузећима.
Литература
1Optoelectronics - An Introduction, J. Wilson, J. Hawkes, Prentice Hall Europe,1998.
2The Essence of Optoelectronics, K. Booth, S. Hill, Prentice Hall, 1998.
3Laser and Electro-Optics, C.Davis, University Press, 1996.
4Building Electro-Optical Systems: Making it All Work, Philip C. D. Hobbs, John Wiley & Sons Inc., 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, пројекти и дискусије. Посета одабраним институтима и предузећима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0