Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нелинеарни системи управљања 2
Акроним ОС4НС2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Nема.
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима нелинеарног управљања.
Усвајање основних метода за анализу и пројектовање нелинеарних система управљања.
Оспособљавање студената за проучавање нелинеарних феномена у системима, те коришћење стечених знања у моделовању, конвенционалном нелинеарном управљању и фази управљању у затвореној спрези.
Исход предмета Студенти су способни да: креирају нелинеарне моделе објеката управљања, изаберу структуру и подесе параматере нелинеарних контролера, анализирају особине система затворене спреге.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод у нелинеарне системе управљања. Стабилизација и линеаризација повратном спрегом. Линеаризација улаз-стања и улаз-излаз. Управљање базирано на директном методу Љапунова. Клизно управљање. Пројектовање фази система управљања.
Садржај практичне наставе Примена Јакобијан линеаризације у пројектовању система управљања. Линеаризација повратном спрегом улаз-стања и улаз-излаз. Клизно управљање. Примена директног метода Љапунова. Пројектовање фази система управљања и фазификација конвенционалног управљања. Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима пројектовања нелинеарних система управљања.
Литература
1T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми)., T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nonlinear Dynamic Systems (in preparation).
2H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
3M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
4J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
5K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 50 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0