Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Наменски рачунарски системи
Акроним ОС4НРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Страхиња Јанковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Страхиња Јанковић
ас. Владимир Петровић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним карактеристикама наменских рачунарских система, њиховом архитектуром, имплементацијом функција и повезивањем компонената система.
Упознавање студената са фазама у развоју наменског рачунарског система, развојним алатима и техникама имплементације функција система са аспекта наменског хардвера и софтвера.
Исход предмета Оспособљавање студената да aнализирају и дефинишу функционалну спецификације система и пројектују софтвер и хардвер наменског система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти развоја наменских система, архитектура микроконтролера, периферијских модула контролера и модел развоја програмског кода. Повезивање периферијских уређаја, комуникациони интерфејси и протоколи. Процесирање изузетака и прекида, иницијализација система. Алати и технике развоја програмског кода у интегрисаном развојном окружењу.
Садржај практичне наставе Примери развоја програмског кода који имплементира функције дигиталног и аналогног улаза/излаза, мерење и генерисање временских интервала, визуелизацију и приказ информација, размену података преко стандардних серијских интерфејса, повезивање микроконтролера у сложене мерне и управљачке системе.
Литература
1Белешке са предавања су доступне преко веб странице предмета, Teaching notes available at web site of department/course.
2Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
3Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
4Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања, 15 часова вежби и консултација и 15 часова у лабораторији и рада на пројекту и колоквијум.
Укупно 75 часова самосталног учења и рада на пројекту, од чега 3 часа недељно у току семестра и приближно 30 часова припрема за колоквијум и припрема у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 10 Усмени испит 30
Пројекти 30
Колоквијуми 30
Семинари 0