Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Неуралне мреже
Акроним ОС4НМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Горан Квашчев
проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Ракић
доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Александар Ракић
доц. др Горан Квашчев
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима неуралних мрежа, различитим архитектурама, способностима учења неуралних мрежа итд. Оспособљавање студената да самостално пројектују неуралне мреже за инжењерске апликације, дигиталну обраду сигнала, телекомуникације итд.
Исход предмета Студенти ће бити способни да самостално анализирају и синтетизују различите типове неуралних мрежа које се примењују у многим областима инжењерства. Такође ће научити да примењују различите алгоритме за учење и обучавање неуралних мрежа и имплементацију истих коришћењем програмског пакета Матлаб.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед историје неуралних мрежа и архитектура, обучавање, генералнизација и иницијализација неуралних мрежа. Особине конвергенције алгоритама. Нелинеарно моделовање динамичке црне кутије. Класификација и кластеризација са неуралним мрежама. Кохоненове и Хопфилдове неуралне мреже.
Садржај практичне наставе Вежбе на рачунарима уз демонстрације алгоритама за обучавање и дизајн неуралних мрежа. Решавање практичних проблема из различитих области инжењерства уз помоћ неуралним мрежа коришћењем програмског пакета Матлаб односно тулбокса Неуралне мреже.
Литература
1Neural Fuzzy Systems: A Neuro-Fuzzy Synergism to Intelligent Systems, Chin-Teng Lin, C. S. George Lee, Prentice Hall, 1996
2Neural Networks: A Comprehensive Foundation, 2nd edition. Simon Haykin, Prentice Hall, 1998
3Neural Networks for Pattern Recognition, Christopher Bishop, Oxford University Press, 2000
4Handbook of Neural Network Signal Processing, Ed. by Yu Hen Hu and Jenq-Neng Hwang, CRC Press, 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунарима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 50
Семинари 0