Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интернет програмирање
Акроним ОС4ИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Циљ наставе је оспособљавање студената да пројектују и пишу савремене Интернет апликације користећи основне елементе програмског језика PHP. Упознавање студената са начинима реализације комплексних клијентских Веб страница. Реализација Веб страница помоћу HTML и JavaScript програмског језика, уз коришћење напредних техника.
Исход предмета На крају одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развију комерцијалне Интернет апликације засноване на PHP програмском језику. Биће компетентни да дизајнирају трослојну Интернет апликацију и поставе је на Интернет.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе HTML и JavaScript програмских језика. Основе PHP програмског језика. Синтакса PHP језика, оператори. Напредније технике PHP програмског језика. Колачићи и сесије. Повезивање са базом података. Пример PHP апликације која комуницира са базом података. AJAX технологија. Пример комплетне комерцијалне апликације реализоване помоћу научених технологија.
Садржај практичне наставе Практични примери употребе наведених технологија. Реализација комплексне веб апликације уз коришћење HTML 5, CSS, JavaScript, PHP и AJAX технологије.
Литература
1JavaScript - Свеобухвати водич, David Flanagan (O'Reilly, превод Микрокњига, 2008.), JavaScript: The Definitive Guide (Fifth ed.)
2PHP и MySQL - Развој апликација за веб, Luke Welling, Laura Thomson (O'Reilly, превод Микрокњига, 2006.), PHP and MySQL Web Development (3rd ed.)
3Програмирање графичких апликација, Бошко Николић, Сингидунум, 2006.
4Скрипте са предавања и решени задаци са вежби, Бошко Николић, Дражен Драшковић, 2012.
5PHP Solutions (2nd ed.), D. Powers, Apress, 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта са презентовањем, лабораторијске вежбе са визуелним симулацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 30
Семинари 0