Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитална обрада слике
Акроним ОС4ДОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Вељко Папић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Вељко Папић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама дигиталног процесирања слике у временском и фреквенцијском домену, природом шума у слици,методама сегментације слике, дескрипције облика и њиховог препознавања у слици.
Исход предмета Оспособљавање студената за коришћење готових програмских пакета и самостално конструисање алгоритама намењених за поправку квалитета слике, издвајање карактеристичних облика и одређивање релација међу њима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Трансформације вишенивоске сиве слике, Модификација хистограма, Елиминација шума, Дводимензиона Фуријеова трансформација примењена на слику, Изоштравање ивица и њихова детекција, Генералисана сегментација слике, Морфолошка обрада, Репрезентација објеката преко атрибута, Препознавање облика
Садржај практичне наставе Примери обраде: анализа садржаја докумената, микроскопских слика, контрола квалитета у индустрији, управљање кретањем. Самостална израда програма за поправку квалитета, филтрацију и сегментацију слике, издвајање објеката у слици и њихову спецификацију.
Литература
1R. C. Gonzalez, R. E. Woods: "Digital Image Processing",Second Edition, Prentice Hall, 2002.
2R. C. Gonzalez, R. E. Woods, S. L. Eddins: "Digital Image Processing using MATLAB", Prentice Hall, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0