Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација
Акроним ОС4ЦНЦ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студента са кључним појмовима и концептима аутоматизације производње: технолошким поступцима, CNC обрадним системима и ширим аутоматизованим целинама, као и програмима за компјутерско конструисање и пројектовање (CAD/CAM)
Исход предмета Студент ће се оспособити за рад са CNC и FMS системима, као и за даље стицање знања у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе ОСНОВЕ: Фиксна и флексибилна аутоматизација. ОБРАДНИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНОЛОШКИ ПОСТУПЦИ: Методе обраде; тачност и квалитет. CNC СИСТЕМИ: Карактеристике; програмирање. ФЛЕКСИБИЛНА ПРОИЗВОДЊА: Елементи: CNC машине, роботи, транспорт, контрола производа, складиштење; CAD/CAM програми за рачунарско конструисање и пројектовање; Роботи за опслуживање машина.
Садржај практичне наставе CAD/CAM софтвери. Вежбе са CNC машинама, роботом и флексибилном ћелијом.
Литература
1М. Калајџић, Технологија машиноградње, Машински факултет, Београд.
2Програмирање CNC машина – Manual.
3В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, лабораторијске вежбе, самостални и/или групни рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 50 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0