Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Биомеханика
Акроним ОС4БМХ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознаје студенте са кључним појмовима и концептима биомеханике и њеног математичког моделирања.
Исход предмета Обезбеђује успешну сарадњу са стручњацима из области медицине, биологије и спорта. Оспособљава за развој и коришћење математичких модела и софтвера у овим областима хуманоидне роботике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе ФУНКЦИОНАЛНА АНАТОМИЈА: кости и мишићи; покрети у појединим деловима мишићно-скелетне структуре. МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ: механички модел; кинематика; динамика. ИЗАБРАНИ ПРОБЛЕМИ: двоножни ход; спортска кретања; рукопис; хватање; утицај замора. БИОМЕХАНИКА крвотока, коже и других ткива.
Садржај практичне наставе Семинарски радови и домаћи задаци са практичним проблемима из биомеханике.
Литература
1Y.C. Fung, Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues, Springer, Berlin.
2П. Опавски, Биомеханика, Научна књига, Београд.
3В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
4специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, семинарски радови, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 40