Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аутоматско вођење објеката у простору
Акроним ОС4АВО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Стевица Граовац
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама моделирања кретања у простору, законима вођења, физичким и динамичким аспектима праћења покретних циљева и опремом и алгоритмима примењеним у системима за вођење и управљање.
Исход предмета Разумевање природе процеса вођења са становишта динамике, маневарских захтева, стабилности, природе шума и поремећаја и тачности. Оспособљавање студената за моделирање процеса вођења и анализу и синтезу система вођења и управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кинематски модел кретања, Координатни системи и трансформације међу њима, Динамички модел лета, Методи командног вођења и самонавођења, Физичке основе уређаја за праћење циља, Примена Калмановог естиматора у самонавођењу, Анализа и синтеза аутопилота.
Садржај практичне наставе Примери система: за аутоматско приземљење летилице, стабилизацију угаоног положаја вештачких Земљиних сателита. Самостална израда симулационих модела процеса вођења, праћења циља и угаоне стабилизације покретног објекта.
Литература
1С. Граовац: "Аутоматско вођење објеката у простору", Академска мисао, 2005.
2P. Zarchan: "Tactical and Strategic Missile Guidance", American Institute of Aeronautics and Astronautics, 1997.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунару, анализа препоручене литературе, индивидуални домаћи задаци и пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0