Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи и сигнали у организму
Акроним ОС3ССО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов XX2ТЕК, XX2ЕЕ или XX2ОЕ, XX2ЕМ
Циљ предмета Оспособи студенте да комуницирају са истраживачима у области медицине и наука о животу; припреми студенте да разумеју каркатеристике биолошких сигнала, оспособи студенте да почну да се баве проучавањем организма, оспособи студенте да пројектују једноставне компоненте и системе за примене у медицини
Исход предмета Способност за рад у медицинским установама и предузећима која се баве медицинском опремом и припремљеност за даљи рад у области медицинских истрживања
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе функционисања живих система, ћелија. Нервна и мишићна ћелија. Мембрана. Синапса. Повезивање и функционална улога ћелија. Организација и функционалне целине у централном и периферном нервном систему. Организација мишићно-тетивног система. Срце. Регулације рада срчаног мишића и крвотока. Основе хематолигије. Систем за дисање и регулација. Дигестивни тракт. Ендокрини систем. Лимфни систем.
Садржај практичне наставе Симулација акционих потенцијала, симулација простирања сигнала по нервима, симулација елетрично гпоња у ткиву. Посете клиникама (медицинска слика).
Литература
11. Popović DB, Popović MB, Janković M., Biomedicinska merenja i instrumentacija, Akademska misao, 254 strana, Beograd, 2009., Popović DB, Popović MB, Janković M. Biomedical INstrumentaiton adn Measurements, Academic Mind, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, рад у лабораторији, посете клиникама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0