Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Стохастички системи и естимација
Акроним ОС3ССЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама стохастичких сигнала и система и основним процедурама естимације, разумевање основних принципа по којима функционишу дискретни и континуални стохастички системи, оспособљавање студената да користе добро познате естимационе процедуре, као и коришћење рачунара
Исход предмета Студенти ће након положеног предмета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу стохастичких система и потребно знање за коришћење процедура за естимацију како ручно, тако и помоћу рачунара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основи стохастичких процеса, стационарни и ергодични процеси, бели стохастички процеси, спектрална репрезентација стохастичких процеса, линеарна филтрација, спектрална факторизација, оптимални нерекурзивни естиматори, Винеров филтер, Калманов филтер, нелинеарни естиматор минималне варијансе
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде неколико домаћих задатака уз помоћ најчешће коришћених програмских алата за естимацију стохастичких система.
Литература
1Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory with Worked Examples, B. Kovačević, Ž. Đurović, Academic Mind, Belgrade, 1999.
2Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 30 часова вежби на табли
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0