Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Спектрална анализа сигнала
Акроним ОС3САС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Вељко Папић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Дигитална обрада сигнала
Циљ предмета Упознавање студената са основама методама спектралне анализе сигнала и естимације параметара. У плану је решавање свих постављених теоретских проблема коришћењем програмског пакета Матлаб.
Исход предмета Студенти ће након положеног предета имати основна знања из области спектралне анализе сигнала (периодограм, Блекман-Тукијева метода, параметарске и непараметарске методе естимације, случајни процеси итд.), као и способност да користе Матлаб за решавање различитих проблема из ове области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Случајни процеси. Класичне методе спектралне аналзе (периодограм, усредњени периодограм, метода Блекман-Туки-ја). Модерне методе спектране анализе сигнала. Моделирање процеса ( АР, МА и АРМА модели процеса). Спектрална естимација АР модела: Аутокорелациони метод, Коваријантни метод, Модификовани коваријантни метод, Бург-ов метод. Селекција реда модела.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да три практична задатка реализују самостално коришћењем програмског пакета Матлаб.
Литература
1Modern Spectral Estimation: Theory and Application, Steven Kay, Prentice Hall, 1998
2Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 часова вежби са коришћењем рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 40 Усмени испит 60
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0