Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи аутоматског управљања 2
Акроним ОС3СА2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
доц. др Коста Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са концептима фреквенцијске евалуације линеарних аналогних и дигиталних система. Усвајање метода за пројектовање моноваријабилног континуалног и дигиталног управљања у фреквенцијском домену и простору стања.
Исход предмета Студенти су способни да: анализирају особине моноваријабилних модела система у фреквенцијском домену, специфицирају параметре пројектовања система управљања, одаберу одговарајуће континуалне/дигиталне контролере, подесе параметре контролера, креирају одговарајуће дигиталне законе управљања за примену у наменском хардверу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Фреквенцијске карактеристике моноваријабилних система. Захтеви стабилности и перформанси при управљању у затвореној спрези. Пројектовање континуалног управљања на основу спецификација отворене спреге. Компензација временског кашњења. Анализа геометријског места коренова ГМК. Оптимално управљање у простору стања. Пројектовање и имплементација дигиталних контролера.
Садржај практичне наставе Фреквенцијске карактеристике: конструкција и анализа. Основне и напредне технике пројектовања у фреквенцијском домену. Пропорционални, интегро-диференцијални, ПИ и ПИД контролери. Смитов предиктор. Анализа методом ГМК. Оптимални контролери простора стања. Дигитални контролери: избор периоде одабирања, дискретизација, дед-бит и Далинов контролер, имплементација дигиталних закона управљања.
Литература
1Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Системи управљања (у припреми)., T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Control Systems (in preparation).
2М.Р. Стојић: Системи аутоматског управљања, Електронски факултет, Ниш, 2004., M.R. Stojić: Systems of Automatic Control, Elektronski fakultet, Niš, 2004.
3Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Сигнали и системи, DEXIN, Beograd, 2005., T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Signals and Systems, DEXIN, Belgrade, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0