Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системи аутоматског управљања 1
Акроним ОС3СА1
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти науче основне методе за моделирање континуалних и дискретних система, изврше њухову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену), анализу у простору стања и затварање повратних спрега у простору стања, као и различите критетирјуме за испитивање стабилности.
Исход предмета Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних или дискретних система, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, да испројектују обсервер стања, да затворе повратне спреге по стању и излазу и да изврше анализу стабилности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделирање електромеханичких система, карактеризација понашања континуалних и дискретних система. Дискретизација континуалних система. Модели у простору стања. Контролабилност и обсервабилност стања. Пројектовање обсервера. Затварање повратних спрега по стању и излазу. Стабилност континуалних и дискретних система.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде четири лабораторијске вежбе на којима се упознају са основним електромеханичким системима као и најчешће коришћеним програмским алатима за анализу динамичких система.
Литература
1Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2006., Automatic control systems, Z. Djurovic, B. Kovacevic, Academic mind, 2006.
2Modern Control Engineering, Ogata,Prentice Hall, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 сати лабораторијског рада са коришћење рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0