Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Сензори и актуатори
Акроним ОС3СА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Томислав Шекара
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Томислав Шекара
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мр Сања Вујновић
проф. др Томислав Шекара
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов XX1ОЕ1, XX1ОЕ2, XX2ЕЕ или XX2ОЕ, XX2ЕМ
Циљ предмета Упознавање студената са основним принципима рада сензора и актуатора, заснованог на
принципима претварања енергије из једног у други облик. Омогући студентима да основна
знања примене за оптимлан избор метода конверзије енеријге, тј адекватан избор
сензора/актуатора у индустријским постројењима. Припреми студенте за рад у мулти-
дисциплинарним истраживањима.
Исход предмета Омогући студентима да правилно користе претвараче - сензоре и актуаторе
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Динамичке/статичке карактеристике сензора. Потенциометри, мерне траке, капацитивни и индуктивни претварачи. Апсолутни и инкрементални енкодери. Пиезоелектрични ефект. Акцелерометри, сензори силе, момента, напрезања. Сензори притиска, протока, нивоа, температуре. Актуатори: електромагнетски, пиезоелектрични, пнеуматски и хидраулички. Микроелектронски сензори и актуатори. Лаб вежбе.
Садржај практичне наставе Осам лабораторијских вежби подељених у два циклуса.
Литература
1Станковић Д. Физичко техничка мерења - сензори, 2001
2Поповић М. Сензори и мерења, Завод за уџбенике и наставна средства, И. Сарајево 2004.
3Шекара Т, Ауторизоване белешке на веб страни Факултета
4Станковић Д. Збирка задатака из физичко-техничких и индустријских мерења,Научна књига, 1990.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 сати аудиторних вежби +15 сати лабораторијског рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 20 Усмени испит 50
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0