Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Рачунарске мреже
Акроним ОС3РМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Славко Гајин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Славко Гајин
ас. мс Дражен Драшковић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. мс Дражен Драшковић
ас. мс Стефан Тубић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима савремених рачунарских мрежа.
Исход предмета Предмет нуди широку представу рачунарских мрежа уопште, базирано на комуникационим протоколима на различитим нивоима (од нижег ка вишем). Савладавањем знања из овог предмета, студенти добијају јасну слику функционисања рачунарских мрежа од физичког до апликативног нивоа.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Референтни модел; LAN tehnologije - Ethernet ; svičevi, STP, RSTP, VLAN; WAN - HDLC, PPP, Frame Relay; Мрежни слој - adresiranje, rutiranja, ARP, ICMP; Протоколи рутирања - Distant Vector, RIP; Link State, OSPF, редистрибуција; Транспортни слој - TCP, UDP; помоћни протоколи - RARP, BOOTP, DHCP, NAT; Апликативни слој - DNS; IPv6 - autokonfiguracija, транзиција са IPv4 на IPv6.
Садржај практичне наставе Израда задатака на аудиторним вежбама.
Израда задатка на лабораторијској вежби на симулатору.
Литература
1CCENT/CCNA ICND1, official exam certification guide, Wendell Odom, Cisco Press, 2008
2Даглас Е. Комер, Повезивање мрежа TCP/IP - принципи, протоколи и архитектуре: ЦЕТ 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијска вежба.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0