Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Руски језик 6
Акроним ОС3РЈ6
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање руског језика на основном нивоу
Циљ предмета Проширивање лексичког фонда, интензивно активирање и развијање навика усмене комуникације на станом језику у облику дијалога, монолога, слободне дискусије.
Исход предмета Постизање и одржавање потребног нивоа комуникације у ситуацијама из свакодневног живота или пословних контаката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Фразеологија и говорни модели су изабрани на основну оригиналних материјала, груписани су у 4 тематске целине са потребним лексичким коментарима и одабраним синтаксичким конструкцијама.
Садржај практичне наставе Вежбања продуктивног и репродуктивног типа.
Литература
1М.Славић, ИДЕМО НА СЛУЖБЕНИ ПУТ, уџбеник за пословну комуникацију на руском језику, www.etf.rs>студирање>електронски уџбеници
2СПРАВОЧНИК-ПРАКТИКУМ культура устной и письменной речи делового человека, Флинта, Наука, М. 2002
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0