Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Руски језик 5
Акроним ОС3РЈ5
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање руског језика на основном нивоу
Циљ предмета Проширивање терминолошког и фразеолошког фонда карактеристичног за струку. Упознавање са жанровском разноврсношћу текстова стучне садржине. Овладавање техникама превода са страног језика и на страни језик.
Исход предмета Оспособљавање за разумевање писаних информација на страном језику, праћење стручне литературе, сналажење у пројектним задацима, техничкој документацији нормама и прописима на страном језику.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Тематски и граматички садржаји су прилагођени наставним плановима и програмима предмета из струке и подељени су у 7 целина, које се састоје од основног текста, лексичких коментара (скраћенице, сложенице ...).
Садржај практичне наставе Вежбања: превођење са страног језика и на страни језик.
Литература
1Оригинални текстови: каталози производа, нормативна акта и документација, речнилке одреднице ...
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, дискусије, презентације на страном језику.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 20
Практична настава 20 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0