Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Роботика и аутоматизација
Акроним ОС3РА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Основни курс у овој области: упознавање са базичним појмовима и концептима и припрема за даље усавршавање.
Исход предмета Студент има основна знања која могу бити "завршна" или представљати припрему за даље усњавршавање у овој области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе РОБОТИКА: Основне структурне шеме. Дефинисање геометрије робота. Кинематика и динамика робота. Сензори. Погони. Завршни уређаји. Управљање и програмирање. Примена. АУТОМАТИЗАЦИЈА: Обрадни процеси и технолошки поступци (обрада резањем, пластичном деформацијом, специјалне и посебне методе). Аутоматизација обрадних процеса (CNC машине). Шире аутоматизоване целине.
Садржај практичне наставе Вежбе са индустријским роботом цилиндричне конфигурације - УМС2. Вежбе на роботима у виртуелном окружењу лабораторије за роботику - ВРЛ. Семинарски радови на задате практичне теме.
Литература
1В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
2М. Калајџић, Технологија машиноградње, Машински факултет, Београд..
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, самостални семинарски рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 40