Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум - дигитални сигнал процесори
Акроним ОС3ПДС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Вукосавић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драган Михић
ас. мс Никола Попов
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Практични аспекти имплементације управљачких алгоритама на платформама са дигиталним сигналним процесорима. Преглед хардверских и програмских аспеката имплементације. Харвардске архитектуре у C-у. Коришћење код генератора и симулатора. Аспекти верификације, осигурања поузаности кода и документације.
Исход предмета Архитектура и особине DSP, MAC инструкције и механизми, помоћни регистри DSP, бит инверзно и директно адресирање. Специјализовани процесори за управљање кретањем и управљање електричним серво моторима. Имплементације засноване на централним јединицама са фиксним и покретним зарезом. Q-формати. Програмирање карактеристичних алгоритама за обраду сигнала у асемблеру и Ц.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Један час недељно. Архитектура и особине DSP, MAC инструкције и механизми, помоћни регистри DSP, бит инверзно и директно адресирање. Специјализовани процесори за управљање кретањем и управљање електричним серво моторима. Code Composer Studio. Коришћење симулатора. Q-формати. Програмирање карактеристичних алгоритама за обраду сигнала у асемблеру и Ц.
Садржај практичне наставе Три часа
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 2
Методе извођења наставе Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 12 Писмени испит 20
Практична настава 13 Усмени испит 20
Пројекти 6
Колоквијуми 14
Семинари 15