Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из дигиталне обраде сигнала
Акроним ОС3ПДО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Вељко Папић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Александра Марјановић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Дигитална обрада сигнала
Циљ предмета Упознавање студената са напреднијим техникама из дигиталне обраде сигнала и имплементација истих помоћу рачунара, односно програмског пакета Матлаб.
Исход предмета Студенти ће након положеног предета имати вештине да практично, коришћењем програмског пакета МАТЛАБ, реализују и имплементирају дигиталне филтре.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кратак преглед основних техника за пројектовање филтара са коначним и бесконачним импулсним одзивом.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да реше неколико практичних задатка коришћењем програмског пакета Матлаб из наведених области (пројектовање система са бесконачним импулсним одзивом дискретизацијом континуалних филтара, пројектовање система са коначним импулсним одзивом оптимизацијом у временском и фреквенцијском домену).
Литература
1Digital signal processing, Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill, 2001
2Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
0 1 1
Методе извођења наставе 15 часова вежби на табли + 15 часова вежби са коришћењем рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 70 Усмени испит 30
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0