Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптичке телекомуникације
Акроним ОС3ОТК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
проф. др Јован Радуновић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
ас. Ангелина Тотовић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Крстић
ас. Ангелина Тотовић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у модерним оптичким комуникацијама. Стицање знања из проблематике простирања електромагнетских таласа кроз планарне таласоводе и оптичка влакана, теорије дисперзије и слабљења сигнала у влакнима, теорије оптичких извора, фотодетектора и пројектовања оптичких линкова.
Исход предмета Студенти би требало да разумеју принцип рада физичког слоја савремених широкопојасних оптичких телекомуникационих мрежа и буду способни да пројектују оптички линк са интензитетском модулацијом и директном детекцијом.
Стечено знање омогућава даљу надоградњу кроз упознавање са принципима функционисања оптичких мрежа и компонената потребних за њихову реализацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Еволуција оптичких комуникационих система. Модална теорија планарних и кружних диелектричних таласовода. Ефекти дисперзије и слабљења. Импулсни одзив влакна. Оптички предајници-појачање ласера, типови повратне спреге ласера, динамичке карактеристике. Оптички пријемници, фотодетектори. Шумови. Дизајн предајника, пријемника. Критеријум снаге и пропусног опсега. Пројектовање PP линка.
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Лаб. демонстрације: Карактеризација оптичких влакана, Лонгитудинални модови Фабри-Перо ласерa, Оптимизација улазног степена оптичког пријемника
Вежбе на рачунару: Деградација сигнала у оптичком влакну и директна модулација ласера, Oграничење дужине оптичког линка.
Литература
1Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/?p=materijali, Dejan Gvozdić:"Optical Telecommunications", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot/?p=materijali
2Милан Бјелица, Петар Матавуљ и Дејан Гвоздић:"Збирка задатака из оптичких телекомуникација", Академска мисао, 2005, Milan Bjelica, Petar Matavulj i Dejan Gvozdić:"Solved problems in optical telecommunications", Akademska misao, 2005
3Gerd Keiser: ”Optical Fiber Communication”, 3-rd Ed. McGraw-Hill, 2000
4Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
5L.A. Coldren, S. Corzine, M. Mašanović : “Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits", John-Wiley & Sons, Inc., 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0