Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нелинеарни системи управљања
Акроним ОС3НСУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање студената са основним концептима моделирања нелинеарних система и анализе њихових особина. Представљање метода за анализу стабилности нелинеарних система.
Исход предмета Студенти су способни да: препознају и анализирају нелинеарне феномене у системима, моделирају нелинеарне системе, користе стечена знања у анализи стабилности система управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделирање и анализа нелинеарних система. Анализа фазних портрета. Постојање граничних кругова. Метод описне функције. Основе теорије Љапунова. Концепти стабилности. Линеаризација и локална стабилност. Директан метод Љапунова. Напредна теорија стабилности. Апсолутна стабилност. Увод у пројектовање нелинеарних система управљања.
Садржај практичне наставе Вежбање апроксимативних метода анализе стабилности. Примена метода Љапунова. Методе анализе апсолутне стабилности нелинеарних система. Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима моделирања и анализе стабилности нелинеарних система.
Литература
1M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
2Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми)., T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nonlinear Dynamic Systems (in preparation).
3H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
4J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0