Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Немачки језик 6
Акроним ОС3НЈ6
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Нина Половина
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање немачког језика на средњем нивоу
Циљ предмета проширивање усмених образаца базираних на лексичком материјалу одређене струке (специфичне конструкције, реченични модели...), разумевање разних форми усменог излагања
Исход предмета активна примена модела усменог изражавања, технике усменог излагања
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе усавршавање способности разумевања на слух на нивоу селективног и имплицитног слушања дијалошких и монолошких јединица
Садржај практичне наставе обогаћивање образаца примене стручне терминологије у усменом изражавању, проширивање видова развијања комуникативне компетенције
Литература
1Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch. Aufbaustufe. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
2Braun, Dinsel, Ende: Zentrale Mittelstufenpruefung. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 0
Практична настава 15 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0