Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Немачки језик 5
Акроним ОС3НЈ5
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Нина Половина
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање немачког језика на средњем нивоу
Циљ предмета проширивање и обогаћивање модела употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама, унапређење продуктивних вештина на општенаучним и стручним текстовима (анализа образаца и њихово активно коришћење у формирању текстова), усавршавање технике писаног изражавања о општенаучним и стручним проблемима и резултатима (прикази, излагања, реферати)
Исход предмета употреба општенаучне и стручне терминологије, продукција језичких јединица на одговарајућим нивоима, способност писаног изражавања о општенаучним и стручним проблемима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе детаљна анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности продукције датих језичких јединица
Садржај практичне наставе активна примена форми писаног изражавања о проблемима и резултатима из области научне и стручне комуникације и пословне кореспонденције (биографије, пословна писма, краћи реферати, резимеи), усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика у ситуацијама академске и стручне комуникације (писане форме)
Литература
1Volker Eismann: Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag, Berlin 2010.
2Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
3Braun, Dinsel, Ende: Zentrale Mittelstufenpruefung. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 40
Практична настава 15 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0