Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделирање и идентификација процеса
Акроним ОС3МИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Ковачевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Квашчев
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Квашчев
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов nema
Циљ предмета Упознавање студената са основама моделирања континуалних и дискретних система и процедурама за идентификацију. Симулација и идентификација сигнала и система у временском, фреквенцијском и комплексном домену. Коришћење рачунара у циљу симулације, моделирања и идентификације система.
Исход предмета Студент је компетентан да примењује различите технике и користи различите софтверске алате у циљу моделирања и идентификације сигнала и система. Студент је упознат са најчешће коришћеним методама непараметарске и параметарске идентификације.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање система, репрезентација система, импулсни одзив и функција преноса. Непараметарска и параметарска идентификација, Фуријеова анализа. Селекција и верификација модела. Нумеричко решавање диференцијалних једначина.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу.Студент се упознаје са употребом математичких софтвера и њиховом помоћи у решавању конкретних задатака и проблема.
Литература
1Modeling, Identification and Simulation of Dynamical Systems, P.P.J. van den Bosch, A.C. van der Klauw, CRC Press, 1994.
2System Identification: Theory for the User, Ljung L, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања (45), аудиторне вежбе (15), помоћ при изради домаћих задатака помоћу рачунара (15).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0