Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе формирања медицинске слике
Акроним ОС3МФМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Предраг Маринковић
доц. др Милош Вујисић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милош Вујисић
доц. др Ковиљка Станковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Циљ предмета је да се студенти упознају са теоријском основом пројекционе радиографије и томографије и њеном применом у медицинском сликању. Такође ће бити упознати са најважнијим модалитетима медицинског сликања - апаратурама, физичким проблемима, методама реконструкције слике итд.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да се баве медицинским сликањем. Располагаће оперативним знањима из области пројекционе радиографије и томографије. На инжењерском нивоу разумеће рад уређаја за медицинско сликање и биће способни за њихово одржавање, усавршавање и конструкцију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Mатематичкa поставka томографије. Радонова трансформација. Метод пројектовања уназад и метод филтрираног пројектовања уназад коришћењем Фуријеове трансформације. Метод најмањих квадрата, метод максималне веродостојности у случају Пуасонове расподеле, као и неки други итеративни методи. Основне величине којима се описује квалитет слике. ЦТ, СПЕЦТ, ПЕТ, НМР и ултразвучни системи.
Садржај практичне наставе Задаци из области пројекционих и томографским модалитета медицинског сликанја. Домаћи задаци из области реконструкције слике.
Литература
1Методе формирања медицинске слике, Предраг Маринковић, скрипта, 2007, Medical Imaging Methods
2Principles of Computerized Tomographic Imaging, Avinash Kak, Malcolm Slaney, IEEE PRESS, 1988
3Physics for Medical Imaging by R.F. Farr (Author), P. J. Allisy-Roberts, Publisher: Bailliere Tindall (30 Sep 1996)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, пројекти
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0