Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Хидраулични и пнеуматски системи
Акроним ОС3ХПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Коста Јовановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Коста Јовановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима и концептима хидрауличких и пнеуматичких управљачких система. Студенти ће научити како ови системи раде, које су им предности, а који недостаци.
Исход предмета Оспособљеност за моделирање ових система и затим решавање практичних проблема као што су симулација и управљање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теорија хидрауличког флуида. Елементи хидрауличког погона: пумпе и мотори, разводници, мотори и цилиндри управљани разводником. Електрохидраулички серворазводници: моментни мотор, једностепени и двостепени разводници. Математички модел и симулација. Сервоуправљање. Нелинеарности. Теорија пнеуматичког флуида. Карактеристике и употреба пнеуматичког погона. Управљање. Примене.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе и домаћи задаци са практичним проблемима моделирања, симулације и управљања хидрауличким погонима.
Литература
1H. E. Merit, Hydraulic Control Systems, John Wiley & Sons.
2специфична књишка и часописна литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, пројекат, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0