Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Дигитална обрада сигнала
Акроним ОС3ДОС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Вељко Папић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Вељко Папић
ас. мр Сања Вујновић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са основама дигиталне обраде сигнала као основе за проучавање широког спектра проблема из области дигиталне обраде слике, говора, неуралних мрежа итд. на каснијим годинама студија. Такође је у плану детаљније упознавање са могућностима програмског пакета Матлаб.
Исход предмета Студенти ће након положеног предета имати основна знања из области дигиталне обраде сигнала (Фуријеова трансформација, теорема о одабирању, пројектовање филтара итд.), као и способност да користе Матлаб за решавање различитих проблема из ове области.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Фуријеов ред сигнала. Фуријеова трансформација. Теорема о одабирању. Конволуција. Зед и Лапласова трансформација. Пројектовање филтара са коначним и бесконачним импулсним одзивом. Брзо израчунавање Фуријеове трансформације.
Садржај практичне наставе У оквиру предмета студенти имају обавезу да три практична задатка реализују самостално коришћењем програмског пакета МАТЛАБ (срачунавање конволуције сигала и Фуријеове трансформације, пројектовање ИИР филтара, пројектовање ФИР филтара).
Литература
1Скрипте са предавања, Вељко Папић, 2011, Lectures scripts, Veljko Papic, 2011
2Digital signal processing, Sanjit K. Mitra, McGraw-Hill, 2001
3Signals, Systems, and Transforms, Charles Phillips, John Paar, Eve Riskih, Prentice Hall, 2003
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 часова вежби са коришћењем рачунара, тј. софтверских пакета за симулацију рада различитих сигнала и система. Укупно 65 сати самосталног учења, 3х5 сати припреме домаћих задатака и 50 сати припреме за завршни испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 15 Усмени испит 55
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0