Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Аквизиција електрофизиолошких сигнала
Акроним ОС3АЕС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов ОС3ПБИ или ОФ3ПБИ, сви испити с прве године
Циљ предмета Упознавање са мерењима електрофизиолошких сигнала са нагласком на компоненте мерних система
Исход предмета способност за мерење електрофизиолошких сигнала и могучност развоја виртулених инструмената
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Принцип мерења електрофизиолошких сигнала (активост срца - ЕКГ, активност ЦНСа - ЕЕГ и МЕГ, активност мишича и периферних нерава - ЕМГ и ЕНГ). Електроде, Електронске компоненте/системи за аналогну обраду сигнала. Дигитална електроника за примарну обраду сигнала. А/Д конверзија. Стимулатори, Уређаји за напајање. Сигурност при меретима електрофизиолошкиџ сигнала.
Садржај практичне наставе Мерења електрофизиолошких сигнала у лабораторији и на клиникама
Литература
11. Popović DB, Popović MB, Janković M., Biomedicinska merenja i instrumentacija, Akademska misao, 254 strana, Beograd, 2009., Popović DB, Poović MB, Janković M, Biomedical instrumentation and measurements, Belgrade, 2009. Scientific Mind
2Bronzino J. (Ed.) Biomedical Engineering Fundamentals, CRC Press, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, рад у лабораторији, идивидуални задаци по групама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0