Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Теорија електричних кола
Акроним ОС2ТЕК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Тошић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милка Потребић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов Нема.
Циљ предмета Излагање темељних знања теорије електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Стварање основа за анализу модела електротехничких система и направа формулисаних посредством електричних кола. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
Исход предмета Разумевање основних концепата и добијање увида у физичке процесе описане електричним колима. Решавање линеарних електричних кола у временском и фреквенцијском домену. Препознавање, формулисање и моделовање проблема, и проналажење инжењерских решења темељених на теoрији електричних кола, у различитим областима електротехнике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Електрични елемент, коло и мрежа. Граф кола. Основни елементи електричног кола. Диференцијално-алгебарске једначине кола и једначине стања. Конволуциони интеграл. Устаљен одзив. Фазорска трансформација. Сложенопериодичан устаљен одзив. Резонанција и резонантан одзив. Лапласова трансформација. Трофазна кола. Водови.
Садржај практичне наставе Решавање практичних електричних кола ручно или помоћу софтверских алата.
Литература
1Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003., B. Reljin, Electric Circuit Theory I, Academic Mind, 2003.
2Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002., B. Reljin, Electric Circuit Theory II, Academic Mind, 2002.
3М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012., M. Potrebić, D. Tošić, Collection of Exam Problems in Electric Circuit Theory, Academic Mind, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0