Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Системски софтвер
Акроним ОС2СС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирослав Бојовић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Nema
Циљ предмета 1. Упознавање студената са основама оперативних система.
2. Упознавање студената са системским програмима.
3. Упознавање студената са основама система за управљање базама података.
4. Оспособљавање студената за коришћење и анализу модерних оперативних система, системских програма и система за управљање базама података.
Исход предмета Osposobljenost studenata za korišćenje i analizu modernih operativnih sistema, sistemskih programa i sistema za upravljanje bazama podataka.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основе модерних оперативних система. Мултипрограмирање и мултипроцесирање. Управљање меморијом. У/И. Фајлови. Системско програмирање. Асемблери, Интерпретери, Компајлери, Линкери, Пуњачи. Osnovni pojmovi i principi Baza Podataka. Е-V Model. Relacioni Model. Relaciona Algebra i Račun, SQL. Objektno-Orijentisani Sistemi. Obrada Transakcija. Oporavak od kvara. Komercijalni Sistemi.
Садржај практичне наставе Laboratorijske vežbe: Korišćenje i analiza komercijalnih operativnih sistema, sistemskih programa i sistema za upravljanje bazama podataka.
Литература
1Operating Systems Concepts, Peterson, J., Silberschatz, A., 4rd Edition, Addison Wesley, 2000.
2Database System Concepts, A. Silberschatz, H. Korth, S Sudarshan, McGraw Hill International Edition, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе 30 časova predavanja + 30 časova vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi, kolokvijum na sredini semestra, projekat.
Ukupno 75 časova samostalnog učenja i vežbanja, od čega 3 časa nedeljno tokom semestra i približno 30 časova pripreme u ispitnom roku.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 20
Семинари 0