Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Практикум из рачунарске анализе кола
Акроним ОС2ПРК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милка Потребић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Милка Потребић
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Излагање основних концепата анализе помоћу рачунара који се користе у софтверским пакетима за симулацију електричних кола са гледишта инжењера и истраживача електротехнике. Увођење основа за анализу модела електротехничких система и направа за нумеричку и симболичку анализу у временском и фреквенцијском домену. Изградња основних знања аналогне обраде сигнала помоћу електричних кола.
Исход предмета Разумевање основних концепата анализе електричних кола помоћу рачунара и одговарајућих математичких алгоритама. Решавање линеарних електричних кола у временском и фреквенцијском домену помоћу система компјутерске алгебре.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни концепти рачунарске симулације електричних кола помоћу програма Matlab/Simulink или Scilab/Xcos, LTspice и QucsStudio. Фазорска анализа. Одзив на почетне услове, побуду и потпун одзив. Резонанција. Фреквенцијски одзив. Бодеови дијаграми. Трофазна кола. Симболичко решавање кола програмима Mathematica/Maxima, MuPad и Symbolic Python. Водови. Симулатори кола на Интернету.
Садржај практичне наставе Решавање практичних електричних кола помоћу софтверских алата.
Литература
1Б. Рељин, Теорија електричних кола I, Академска мисао, 2003., B. Reljin, Electric Circuit Theory I, Academic Mind, 2003.
2Б. Рељин, Теорија електричних кола II, Академска мисао, 2002., B. Reljin, Electric Circuit Theory II, Academic Mind, 2002.
3М. Потребић, Д. Тошић, Збирка испитних задатака из Теорије електричних кола, Академска мисао, 2012., M. Potrebić, D. Tošić, Collection of Exam Problems in Electric Circuit Theory, Academic Mind, 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
1 0 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе на рачунарима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0