Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи телекомуникација
Акроним ОС2ОТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Иваниш
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Весна Благојевић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Марковић
доц. др Весна Благојевић
доц. др Јелена Ћертић
Ђорђе Сарач дипл. инж. ел.
Број ЕСПБ 6 Статус предмета обавезан
Услов нема
Циљ предмета Сврха курса је упознавање са основним принципима телекомуникација.
Исход предмета Након курса, студенти постају упознати са основним темама у области аналогних и дигиталних телекомуникација, принципима преноса аналогних и дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности, као и принципима оптималне детекције сигнала.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Модел ТК система. Спектрална анализа сигнала. Случајан шум. Линеарни и нелинеарни системи. Аналогни модулациони поступци (принцип, особине и утицај шума). ФДМА. Импулсне модулације. ТДМА. Пренос дигиталних сигнала у основном опсегу учестаности (принцип, особине и утицај шума). Пренос дигиталних сигнала у транспонованом опсегу учестаности (принцип, особине и утицај шума). Оптичке телекомуникације.
Садржај практичне наставе Рачунски задаци и лабораторијске вежбе из обрађиваних тема.
Литература
1Дукић М.Л.: Принципи телекомуникација, Академска мисао, 2008, Београд, Dukić M.L.: Principles of communications, Academic mind, 2008, Belgrade
2Glover I.A. & Grant P.M.: Digital Communications, Prentice Hall, 2004, London.
3Proakis J.G & Salehi M.: Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
4Стојановић З., Дукић М.Л., Петровић З. Добросављевић З.: Основи телекомуникација – Зборник решених проблема, Електротехнички факултет у Београду, 1998, Београд., Stojanović Z., Dukić M.L., Petrović Z. Dobrosavljević S.: Fundamentals of communications – exercise book, School of Electrical Engineering, 1998, Belgrade.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе. Домаћи задаци у форми писања есеја, пројеката (по избору) и рачунских задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0