Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Објектно-оријентисано програмирање 2
Акроним ОС2ОО2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Игор Тартаља
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Катарина Миленковић
ас. Софија Пурић
Наставник/сарадник (за ДОН) ас. Софија Пурић
ас. Катарина Миленковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Не постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво предмета ОС2OO1.
Циљ предмета Разумевање и овладавање напредним концептима објектно-оријентисаног програмирања, као и основним концептима конкурентног и догађајима вођеног програмирања, уз њихову примену на језицима Јава и C#. Овладавање елементима програмирања вишенитних апликација са графичким корисничким интерфејсом. Разумевање концепата платформе .NET.
Исход предмета Студент познаје напредне концепте ОО програмирања и основне концепте конкурентног и догађајима вођеног програмирања. Студент је способан да развија објектно-оријентисане вишенитне апликације са графичким корисничким интерфејсом на језику Јава. Студент познаје елементе вишејезичке .NET платформе и језика C#.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед концепата програмирања на језику Јава. Виртуелна машина и међукод. Класе. Извођење. Интерфејси. Угнежђени типови. Изузеци. Нити и конкурентно програмирање. Графички кориснички интерфејс (пакет awt). Компоненте (зрна) Јаве. Платформа .NET. Елементи језика C#. Типови података у језику C#. Разлике C# у односу на Јаву.
Садржај практичне наставе Аудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
1Arnold, K., Gosling, J., Holmes, D., "Програмски језик Јава", превод 3. издања, CET, Београд, 2001., Arnold, K., Gosling, J., Holmes, D., "The Java Programming Language", 4th edition, Prentice Hall, 2006.
2Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика Јава", 3. издање, Академска мисао, Београд, 2012., Kraus, L., "Solved Problems in the Java Programming Language", 3rd edition, Academic Mind, Belgrade, 2012.
3Schildt, H., "Јава J2SE 5: комплетан приручник", превод 5. издања, Микро књига, Београд, 2006., Schildt, H., "Java: The Complete Reference", J2SE 5th Edition, The McGraw-Hill Co., 2005
4Jones, A., Freeman, A., "C# for Java Developers", Micorsoft Press, 2003.
5Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно оријентисано програмирање 2", 2012., Tartalja, I., "Slides for Lectures on the Course Object-Oriented Programming 2", 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концпети и излаже дефиниција језика Јава и C#, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језицима Јава и C#. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 0