Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Основи дигиталне електронике
Акроним ОС2ОДЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Поповић Божовић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Владимир Рајовић
доц. др Ненад Јовичић
мр Лазар Карбунар
доц. др Горан Савић
мс Драгомир Ел Мезени
ас. мс Страхиња Јанковић
ас. др Александра Лекић
мр Душан Ћурапов
Владан Божовић дипл. инж. ел.
мр Владан Лапчевић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен један од уводних курсева из електронике.
Циљ предмета Основна знања из анализе и пројектовања дигиталних склопова и дигиталних система са корисничког аспекта за студенте којима електроника није матична струка. Упознавање савремених програмабилних интегрисаних дигиталних кола и алата укључујући VHDL језик.
Исход предмета Да омогући кандидатима других струка разумевање дигиталних кола као хардверске основе за функционисање и реализацију склопова у области рачунара, телекомуникација, обраде сигнала, аутоматике и енергетике.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Бројни системи и кодови.Прекидачка алгебра.Синхрона машина стања. Основе HDL-а. Дигитални склопови. Логичка кола. Преглед основних импулсних кола. Комбинациона кола. Меморије (ROM, PROM, EPROM,EEPROM,FLASH, RAM ћелије и системи). А/Д и Д/А конвертори. Дигитални системи. Целуларна кола и комплексне логичке структуре FPGA, CPLD).
Садржај практичне наставе Примери on-board дизајна. Примери FPGA или CPLD дизајна. Употреба VHDL-а.
Литература
1http://tnt.etf.rs
2John F. Wakerly: “Digital Design – Principles and Practices”, Prentice Hall International, Inc., New Jersey, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања комбинација табла и пројекција са рачунара. Вежбе табла. Лабораторија примери on-board дизајна на макети и употреба VHDL-а.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0