Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Немачки језик 4
Акроним ОС2НЈ4
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Нина Половина
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање немачког језика на основном нивоу
Циљ предмета проширивање терминолошког и фразеолошког фонда иманентног одређеној струци, обогаћивање и проширивање говорних образаца на темама из области струке (за потребе академске и професионалне комуникације), проширивање образаца писане делатности (припрема стручних текстова већег обима)
Исход предмета овладавање вештинама разумевања на слух, језичка и терминолошка средства неопходна за праћење актуелног развоја у области уже струке, могућност састављања писаних форми већег обима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе овладавање техникама разумевања на слух на нивоу глобалног, селективног и имплицитног слушања дијалошких и монолошких јединица
Садржај практичне наставе развој модела укључивања у области специфичне за свакодневну и професионалну активност (карактеристична језичка средства), даље усвајање и примена стручне терминологије
Литература
1Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
2Brockhaus Mensch. Natur. Technik : Mensch, Maschinen, Mechanismen. F. A. Brockhaus, Leipzig, Mannheim 2000..
3Rosemarie Buhlmann, Anneliese Fearns: Hinführung zur naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache. Hueber Verlag, Ismaning 1981.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 0
Практична настава 15 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0