Početna

Informacije o predmetu

Specifikacija predmeta
Naziv predmeta Nemački jezik 3
Akronim OS2NJ3
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (za predavanja) doc. dr Nina Polovina
Nastavnik/saradnik (za vežbe)
Nastavnik/saradnik (za DON)
Broj ESPB 3 Status predmeta izborni
Uslov Predznanje nemačkog jezika na osnovnom nivou
Cilj predmeta razvijanje produktivnih modela upotrebe termina i ostale stručne leksike u pisanju kraćih formi, usavršavanje tehnika analize i produkcije na tekstovima iz pojedinih oblasti struke, ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezlutatima iz oblasti uže struke (prikazi, izlaganja, referati)
Ishod predmeta ovladavanje različitim tehnikama pisanog izražavanja, sposobnost analize i produkcije tekstova iz oblasti struke, primena govornih obrazaca u situacijama primerenim budućem profesionalnom usmerenju studenata
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave ovladavanje tehnikama pisanog izražavanja o problemima i rezultatima iz oblasti svakodnevne komunikacije i uže struke (biografije, poslovna pisma, prikazi, izlaganja, kraći referati, rezimei)
Sadržaj praktične nastave funkcionalna analiza rečenica i diskursa sa težištem na razvijanju sposobnosti rekonstrukcije datih jezičkih jedinica, usavršavanje jezičke komunikativne kompetencije u situacijama upotrebe jezika za stručnu komunikaciju
Literatura
1Cornelia Gick: Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
2Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
3Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
4Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2
Metode izvođenja nastave interaktivna nastava, vežbe (leksičke, gramatičke), prezentacije, diskusije, kolokvijum
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0