Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Немачки језик 3
Акроним ОС2НЈ3
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Нина Половина
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Предзнање немачког језика на основном нивоу
Циљ предмета развијање продуктивних модела употребе термина и остале стручне лексике у писању краћих форми, усавршавање техника анализе и продукције на текстовима из појединих области струке, овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резлутатима из области уже струке (прикази, излагања, реферати)
Исход предмета овладавање различитим техникама писаног изражавања, способност анализе и продукције текстова из области струке, примена говорних образаца у ситуацијама примереним будућем професионалном усмерењу студената
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе овладавање техникама писаног изражавања о проблемима и резултатима из области свакодневне комуникације и уже струке (биографије, пословна писма, прикази, излагања, краћи реферати, резимеи)
Садржај практичне наставе функционална анализа реченица и дискурса са тежиштем на развијању способности реконструкције датих језичких јединица, усавршавање језичке комуникативне компетенције у ситуацијама употребе језика за стручну комуникацију
Литература
1Cornelia Gick: Zertifikat Deutsch. Der schnelle Weg. Trainingsbuch. Langenscheidt, Berlin und Muenchen 2000.
2Duden : Briefe gut und richtig schreiben. Ratgeber fuer richtiges und modernes Schreiben. Dudenverlag, F. A. Brockhaus, Mannheim 1997.
3Ute Koithan, Helen Schmitz, Tanja Sieber, Ralf Sonntag: Aspekte. Langenscheidt Verlag, Berlin 2000.
4Dominique Macaire, Gerd Nicolas : Wirtschaftsdeutsch für Anfänger. Vorbereitung auf Beruf und Zertifikat. Klett, Stuttgart 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2
Методе извођења наставе интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe, колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 15 Писмени испит 40
Практична настава 15 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0