Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Електрична мерења
Акроним ОС2ЕМ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија основне академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Пејовић
доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милица Јанковић
доц. др Јелена Ћертић
доц. др Надица Миљковић
ас. мс Милош Бјелић
мс Матија Штрбац
Број ЕСПБ 5 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је оспособљавање студената за самосталан рад у лабораторији, самостално мерење напона, струје, електричне отпорности, импедансе, снаге и фреквенције, као и процену мерне несигурносити и обраду резултата мерења. Такође, циљ предмета је да се студенти обуче да самостално користе осцилоскоп, пројектују једноставније мерне инструменте и изаберу адекватан метод мерења.
Исход предмета Студент ће бити способан да самостално ради у лабораторији, користи мерне инструменте, врши мерења и процени мерну несигурност. Студент ће бити оспособљен да самостално изабере мерни метод који одговара проблему. Студент ће бити способан да пројектује инструменте којима се проширује мерни опсег постојећих инструмената. Студент ће бити оспособљен да самостално и у потпуности користи осцилоскоп.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Јединице мере, законска метрологија, еталони. Обрата резултата мерења, мерна несигурност. Иструмент са покретним калемом и инструмент са покретним гвожђем. Амперметар, волтметар, омметар. Мерење снаге. Електронски и дигитални мерни инструменти. Осцилоскоп. Мерни мостови. Методе мерења отпорности, капацитивности, индуктивности, међусобне индуктивности, фреквенције.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе:
1. Статистичка обрада резултата мерења
2. Осцилоскоп 1
3. Осцилоскоп 2
4. Проширење мерног опсега помоћу спољњег шанта
5. Провера карактеристика дигиталног волтметра и нискофреквентног генератора
6. Мерење максималне, средње и ефективне вредности сигнала
7. Мерење електричне отпорности
8. Мерење капацитивности и индуктивности мостом
Литература
1Дејан Поповић, Предраг Пејовић: Белешке за предавања из електричних мерења, скрипта
2Јелена Ћертић, Милица Јанковић, Предраг Пејовић: Упутства за лабораторијске вежбе из електричних мерења
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 0 3
Методе извођења наставе Предавања и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0